บางกอกซีสเท็มแอนด์ซอฟแวร์ และ เพตต้า ดิสทริบิวชั่น เผยแนวโน้มภัยคุกคามระบบเครือข่ายและไอทีในอนาคตตรวจจับยาก และอันตรายมากขึ้น

March 25th, 2015

บางกอกซีสเท็ม แอนด์ ซอฟต์แวร์ และ เพตต้า ดิสทริบิวชั่น  เผยแนวโน้มของสภาพแวดล้อมของระบบเครือข่าย และระบบไอทีที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นผลมากจากการขยายขอบเขตการให้บริการสู่ผู้ใช้งานที่อยู่ภายนอกองค์กร และจากอัตราการใช้งานแบบโมไบล์ และคลาวด์เพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทยส่งผลให้เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยแบบเดิมไม่สามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระบบเครือข่ายและไอทีขององค์กรต่างๆ ตกอยู่ท่ามกลางภัยคุกคามต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจได้ การปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้มีความทันสมัย และสามารถรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง....